NEWS EVENTS PICTURES FORUM LINKS CONTACT MEMBERS header header
billboard billboard billboard billboard
detlefken 27-01 / 15.46u says:

beste, organiseer je binnekort een spetterende fuif en wil deze nog meer bekend maken stuur uw gegevens door via de link onderaan de events pagina en kom in onze fuifkalender te staan en ook op bf

detlefken 29-09 / 13.37u says:

fave fun!!

Tom 22-09 / 11.29u says:

Pictures Are Back ONLINE... Partypleasure.be

POST A SHOUT HERE!
PRIVACY STATEMENT line
Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. Men probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.


Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze database opgenomen en worden ze verwerkt:

  • • Voor het beheer van het ledenbestand, het forum en de andere delen van de aangeboden service.
  • • Om u te informeren over updates en fuiven die uitgaan van deze website.


Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Linken naar deze site

Het is de gebruiker van Partypleasure.be toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.


Evenementenagenda

De inhoud van de evenementenagenda is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens. De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze database gepubliceerde/getoonde gegevens.


Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Partypleasure.be wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Partypleasure.be is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf Partypleasure.be, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.


Foto’s
  • • De foto’s mogen door non-profit organisaties zonder toestemming van Partypleasure.be worden gebruikt. Ze mogen alleen gebruikt worden voor vreedzame doelen, niet om anderen schade te berokkenen en niet door radicale personen en/of organisaties. Men moet ten allen tijde de volledige bron van de foto vermelden, zoals die in de adresbalk staat als u op de foto bekijkt.
  • • Mensen en bedrijven die onze foto’s voor commerciële doeleinden willen gebruiken, dienen hiervoor contact met ons op te nemen. Er is namelijk een aantal voorwaarden aan het gebruik van deze foto's verbonden. Voor de foto’s van Partypleasure.be dient u contact met ons op te nemen, waarna wij u doorverwijzen naar de fotograaf zelf. Voor deze foto's kan een financiële vergoeding gevraagd worden.
  • • Pagina "Pictures": De foto’s zijn alleen bestemd om bekeken te worden. Misbruik van deze foto’s zijn niet toegestaan. Indien de media hier interesse in hebben, dienen zij contact met ons op te nemen. Indien de media de foto’s van Partypleasure.be willen gebruiken, kunnen zij voor meer informatie en andere formaten contact met ons opnemen.
  • • Ten allen tijde moet de signature van Partypleasure.be op de foto’s aanwezig blijven tenzij men onder schriftelijke of contractuele manier de rechten van de foto’s door ons zouden willen doorverkopen.

De wetgever voorziet erin dat U het recht heeft om een foto op het internet, waarop U duidelijk en ontegensprekelijk herkenbaar bent, te laten verwijderen indien deze afbreuk zou doen aan uw privacy of aan uw eerbaarheid. Indien u een foto wenst te laten verwijderen, gelieve dan het fotonummer en uw volledig naam te zenden naar info@Partypleasure.be

line
© 2005 partypleasure.be, ALL RIGHTS RESERVED.
Help: FAQs, Terms of Use and PRIVACY STATEMENT/Your CA Privacy Rights, Advertising Opportunities